幼小衔接 在线学习汉语拼音 硬笔字
千字文(原文附拼音版)

千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。

中国大陆实行简化字、归并异体字后,其简体中文版本剩下九百九十余个相异汉字。

《千字文》原文附拼音版(千字文全文带拼音,共250句,每句4字,总1000字)

 

天地玄黄 (tiān dì xuán huáng),宇宙洪荒 (yǔ zhòu hóng huāng)。

日月盈昃 (rì yuè yíng zè),辰宿列张 (chén xiù liè zhāng)。

寒来暑往 (hán lái shǔ wǎng),秋收冬藏 (qiū shōu dōng cáng)。

闰馀成岁 (rùn yú chéng suì), 律吕调阳 (lǜ lǚ tiáo yáng)。

云腾致雨 (yún téng zhì yǔ), 露结为霜 (lù jié wéi shuāng)。

金生丽水 (jīn shēng lí shuǐ), 玉出昆冈 (yù chū kūn gāng)。

剑号巨阙(jiàn hào jù què), 珠称夜光 (zhū chēng yè guāng)。

果珍李柰 (guǒ zhēn lǐ nài), 菜重芥姜 (cài zhòng jiè jiāng)。

海咸河淡 (hǎi xián hé dàn), 鳞潜羽翔 (lín qián yǔ xiáng)。

龙师火帝 (lóng shī huǒ dì), 鸟官人皇 (niǎo guān rén huáng)。

始制文字(shǐzhì wén zì )乃服衣裳 (nǎi fú yī shāng)。

推位让国 (tuī wèi ràng guó), 有虞陶唐 (yǒu yú táo táng)。

吊民伐罪 (diào mín fá zuì), 周发殷汤 (zhōu fā yīn tāng)。

坐朝问道 (zuò cháo wèn dào), 垂拱平章 (chuí gǒng pián zhāng)。

爱育黎首 (ài yù lí shǒu), 臣伏戎羌 (chén fú róng qiāng)。

遐迩一体 (xiá ěr yī tǐ), 率宾归王 (shuài bīn guī wáng)。

鸣凤在竹 (míng fèng zài zhú), 白驹食场 (bái jū shí cháng)。

化被草木 (huà bèi cǎo mù), 赖及万方 (lài jí wàn fāng)。

盖此身发 (gài cǐ shēn fà), 四大五常(sì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠养 (gōng wéi jū yǎng), 岂敢毁伤 (qǐ gǎn huǐ shāng)。

女慕贞洁 (nǚ mù zhēn jié), 男效才良 (nán xiào cái liáng)。

知过必改 (zhī guò bì gǎi), 得能莫忘 (dé néng mò wàng)。

罔谈彼短 (wǎng tán bǐ duǎn), 靡恃己长 (mǐ shì jǐ cháng)。

信使可覆 (xìn shǐ kě fù), 器欲难量 (qì yù nán liáng)。

墨悲丝染 (mò bēi sī rǎn), 诗赞羔羊 (shī zàn gāo yáng)。

景行维贤 (jǐng xíng wéi xián), 克念作圣 (kè niàn zuò shèng)。

德建名立 (dé jiàn míng lì), 形端表正 (xíng duān biǎo zhèng)。

空谷传声 (kōng gǔ chuán shēng), 虚堂习听 (xū táng xí tīng)。

祸因恶积 (huò yīn è jī), 福缘善庆 (fú yuán shàn qìng)。

尺璧非宝 (chǐ bì fēi bǎo), 寸阴是竞 (cùn yīn shì jìng)。

资父事君 (zī fù shì jūn), 曰严与敬 (yuē yán yǔ jìng)。

孝当竭力 (xiào dāng jié lì), 忠则尽命 (zhōng zé jìn mìng)。

临深履薄 (lín shēn lǚ bó), 夙兴温凊 (sù xīng wēn qìng)。

似兰斯馨 (sì lán sī xīn), 如松之盛 (rú sōng zhī shèng)。

川流不息 (chuān liú bù xī), 渊澄取映 (yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思 (róng zhǐ ruò sī), 言辞安定 (yán cí ān dìng)。

笃初诚美 (dǔ chū chéng měi), 慎终宜令 (shèn zhōng yí lìng)。

荣业所基 (róng yè suǒ jī), 籍甚无竟 (jí shèn wú jìng)。

学优登仕 (xué yōu dēng shì), 摄职从政 (shè zhí cóng zhèng)。

存以甘棠(cún yǐ gān táng), 去而益咏 (qù ér yì yǒng)。

乐殊贵贱 (yuè shū guì jiàn), 礼别尊卑 (lǐ bié zūn bēi)。

上和下睦 (shàng hé xià mù), 夫唱妇随 (fū chàng fù suí)。

外受傅训 (wài shòu fù xùn), 入奉母仪 (rù fèng mǔ yí)。

诸姑伯叔 (zhū gū bó shū), 犹子比儿 (yóu zǐ bǐ ér)。

孔怀兄弟 (kǒng huái xiōng dì), 同气连枝 (tóng qì lián zhī)。

交友投分 (jiāo yǒu tóu fèn), 切磨箴规 (qiē mó zhēn guī)。

仁慈隐恻 (rén cí yǐn cè), 造次弗离 (zào cì fú lí)。

节义廉退 (jié yì lián tuì),颠沛匪亏 (diān pèi fēi kuī)。

性静情逸 (xìng jìng qíng yì),心动神疲 (xīn dòng shén pí)。

守真志满 (shǒu zhēn zhì mǎn),逐物意移 (zhú wù yì yí)。

坚持雅操 (jiān chí yǎ cāo),好爵自縻(hǎo jué zì mí)。

都邑华夏 (dū yì huá xià),东西二京 (dōng xī èr jīng)。

背邙面洛 (bèi máng miàn luò),浮渭据泾 (fú wèi jù jīng)。

宫殿盘郁 (gōng diàn pán yù),楼观飞惊 (lóu guàn fēi jīng)。

图写禽兽 (tú xiě qín shòu),画彩仙灵 (huà cǎi xiān líng)。

丙舍旁启 (bǐng shè páng qǐ),甲帐对楹 (jiǎ zhàng duì yíng)。

肆筵设席 (sì yán shè xí),鼓瑟吹笙 (gǔ sè chuī shēng)。

升阶纳陛 (shēng jiē nà bì),弁转疑星 (biàn zhuàn yí xīng)。

右通广内 (yòu tōng guǎng nèi),左达承明(zuǒ dá chéng míng)。

既集坟典 (jì jí fén diǎn),亦聚群英 (yì jù qún yīng)。

杜稿钟隶 (dù gǎo zhōng lì),漆书壁经 (qī shū bì jīng)。

府罗将相 (fǔ luó jiàng xiàng),路侠槐卿 (lù xiá huái qīng)。

户封八县 (hù fēng bā xiàn),家给千兵 (jiā jǐ qiān bīng)。

高冠陪辇 (gāo guān péi niǎn),驱毂振缨 (qū gǔ zhèn yīng)。

世禄侈富 (shì lù chǐ fù),车驾肥轻 (chē jià féi qīng)。

策功茂实 (cè gōng mào shí),勒碑刻铭 (lè bēi kè míng)。

磻溪伊尹 (pán xī yī yǐn),佐时阿衡(zuǒ shí ā héng)。

奄宅曲阜(yǎn zhái qū fù),微旦孰营 (wēi dàn shú yíng)。

桓公匡合(huán gōng kuāng hé), 济弱扶倾 (jì ruò fú qīng)。

绮回汉惠 (qǐ huí hàn huì), 说感武丁 (yuè gǎn wǔ dīng)。

俊乂密勿 (jùn yì mì wù), 多士寔宁 (duō shì shí níng)。

晋楚更霸 (jìn chǔ gēng bà), 赵魏困横 (zhào wèi kùn héng)。

假途灭虢 (jiǎ tú miè guó), 践土会盟 (jiàn tǔ huì méng)。

何遵约法 (hé zūn yuē fǎ), 韩弊烦刑 (hán bì fán xíng)。

起翦颇牧 (qǐ jiǎn pō mù), 用军最精 (yòng jūn zuì jīng)。

宣威沙漠 (xuān wēi shā mò), 驰誉丹青 (chí yù dān qīng)。

九州禹迹 (jiǔ zhōu yǔ jì), 百郡秦并 (bǎi jùn qín bìng)。

岳宗泰岱 (yuè zōng tài dài), 禅主云亭 (shàn zhǔ yún tíng)。

雁门紫塞 (yàn mén zǐ sài), 鸡田赤城 (jī tián chì chéng)。

昆池碣石 (kūn chí jié shí), 钜野洞庭 (jù yě dòng tíng)。

旷远绵邈 (kuàng yuǎn mián miǎo), 岩岫杳冥 (yán xiù yǎo míng)。

治本于农 (zhì běn yú nóng), 务兹稼穑 (wù zī jià sè)。

俶载南亩 (chù zǎi nán mǔ), 我艺黍稷 (wǒ yì shǔ jì)。

税熟贡新 (shuì shú gòng xīn), 劝赏黜陟 (quàn shǎng chù zhì)。

孟轲敦素 (mèng kē dūn sù), 史鱼秉直(shǐ yú bǐng zhí)。

庶几中庸 (shù jī zhōng yōng), 劳谦谨敕 (láo qiān jǐn chì)。

聆音察理 (líng yīn chá lǐ), 鉴貌辨色 (jiàn mào biàn sè)。

贻厥嘉猷 (yí jué jiā yóu), 勉其祗植(miǎn qí zhīzhí)。

省躬讥诫 (xǐng gōng jī jiè), 宠增抗极 (chǒng zēng kàng jí)。

殆辱近耻 (dài rǔ jìn chǐ), 林皋幸即 (lín gāo xìng jí)。

两疏见机 (liǎng shū jiàn jī), 解组谁逼 (jiě zǔ shuí bī)。

索居闲处 (suǒ jū xián chù), 沉默寂寥 (chén mò jì liáo)。

求古寻论 (qiú gǔ xún lùn), 散虑逍遥 (sàn lǜ xiāo yáo)。

欣奏累遣 (xīn zòu lèi qiǎn), 戚谢欢招 (qī xiè huān zhāo)。

渠荷的历 (qú hé de lì), 园莽抽条 (yuán mǎng chōu tiáo)。

枇杷晚翠 (pí pá wǎn cuì), 梧桐早凋 (wú tóng zǎo diāo)。

陈根委翳 (chén gēn wěi yì), 落叶飘摇 (luò yè piāo yáo)。

游鹍独运 (yóu kūn dú yùn), 凌摩绛霄 (líng mó jiàng xiāo)。

耽读玩市 (dān dú wán shì), 寓目囊箱 (yù mù náng xiāng)。

易輶攸畏 (yì yóu yōu wèi), 属耳垣墙 (zhǔ ěr yuán qiáng)。

具膳餐饭 (jù shàn cān fàn), 适口充肠 (shì kǒu chōng cháng)。

饱饫烹宰 (bǎo yù pēng zǎi), 饥厌糟糠 (jī yàn zāo kāng)。

亲戚故旧 (qīn qī gù jiù), 老少异粮 (lǎo shào yì liáng)。

妾御绩纺 (qiè yù jì fǎng), 侍巾帷房 (shì jīn wéi fáng)。

纨扇圆洁 (wán shàn yuán xié), 银烛炜煌 (yín zhú wěi huáng)。

昼眠夕寐 (zhòu mián xī mèi), 蓝笋象床 (lán sǔn xiàng chuáng)。

弦歌酒宴 (xián gē jiǔ yàn), 接杯举觞 (jiē bēi jǔ shāng)。

矫手顿足 (jiǎo shǒu dùn zú), 悦豫且康 (yuè yù qiě kāng)。

嫡后嗣续 (dí hòu sì xù), 祭祀蒸尝 (jì sì zhēng cháng)。

稽颡再拜 (qǐ sǎng zài bài), 悚惧恐惶 (sǒng jù kǒng huáng)。

笺牒简要 (jiān dié jiǎn yào), 顾答审详 (gù dá shěn xiáng)。

骸垢想浴 (hái gòu xiǎng yù), 执热愿凉 (zhí rè yuàn liáng)。

驴骡犊特 (lǘ luó dú tè), 骇跃超骧 (hài yuè chāo xiāng)。

诛斩贼盗 (zhū zhǎn zéi dào), 捕获叛亡 (bǔ huò pàn wáng)。

布射辽丸 (bù shè liáo wán), 嵇琴阮啸 (jī qín ruǎn xiào)。

恬笔伦纸 (tián bǐ lún zhǐ), 钧巧任钓 (jūn qiǎo rén diào)。

释纷利俗 (shì fēn lì sú),竝皆佳妙 (bìng jiē jiā miào)。

毛施淑姿(máo shī shū zī), 工颦妍笑 (gōng pín yán xiào)。

年矢每催 (nián shǐ měi cuī), 曦晖朗曜 (xī huī lǎng yào)。

璇玑悬斡 (xuán jī xuán wò), 晦魄环照 (huì pò huán zhào)。

指薪修祜 (zhǐ xīn xiū hù), 永绥吉劭 (yǒng suí jí shào)。

矩步引领 (jǔ bù yǐn lǐng), 俯仰廊庙 (fǔ yǎng láng miào)。

束带矜庄 (shù dài jīn zhuāng), 徘徊瞻眺 (pái huái zhān tiào)。

孤陋寡闻 (gū lòu guǎ wén), 愚蒙等诮 (yú méng děng qiào)。

谓语助者 (wèi yǔ zhù zhě),焉哉乎也 (yān zāi hū yě)。


《千字文》译文:

天是青黑色的,地是黄色的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中。寒暑循环变换,来了又去,去了又来,秋天收割庄稼,冬天储藏粮食。积累数年的闰余并成一个月在闰年里,古人用六律六吕来调节阴阳。云气上升遇冷就形成了雨,夜里露水遇冷就凝结成霜。黄金产在金沙江,玉石出在昆仑山岗。最锋利的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。水果里最珍贵的是李子和柰子,蔬菜中最重要的是芥菜和生姜。海水是咸的,河水是淡的,鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。龙师、火帝、鸟官、人皇,这都是上古时代的帝皇官员。苍颉(jié)创制了文字,嫘(léi)祖制作了衣裳。唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。安抚百姓,讨伐暴君,是周武王姬发和商王成汤。贤明的君主坐在朝廷上向大臣们询问治国之道,垂衣拱手,毫不费力就能使天下太平,功绩彰著。他们爱抚、体恤老百姓,使四方各族人俯首称臣。普天之下都统一成了一个整体,所有的老百姓都服服贴贴地归顺于他的统治。凤凰在竹林中欢乐的鸣叫,小白马在草场上自由自在地吃着草食。圣君贤王的仁德之治使草木都沾受了恩惠,恩泽遍及天下百姓。人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。诚敬的想着父母养育之恩,哪里还敢毁坏损伤它。女子要仰慕那些持身严谨的贞妇洁女,男子要仿效那些有才能有道德的人。知道自己有过错,一定要改正,适合自己干的事,不要放弃。不要谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。诚实的话要经得起考验,器度要大,让人难以估量。墨子悲叹白丝被染上了杂色,《诗经》赞颂羔羊能始终保持洁白如一。要仰慕圣贤的德行,要克制私欲,努力仿效圣人。养成了好的道德,就会有好的名声,就如同形体端庄了,仪表就正直了一样。空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。灾祸是作恶多端的结果,福禄是乐善好施的回报。一尺长的美玉不能算是真正的宝贝,即使是片刻时光也值得珍惜。奉养父亲,侍奉君主,要严肃而恭敬。孝顺父母应当竭尽全力,忠于君主要不惜献出生命。要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎,要早起晚睡,侍候父母让他们感到冬暖夏凉。让自己的德行像兰草那样的清香,像松柏那样的茂盛。还能延及子孙,像大河川流不息,影响世人,像碧潭清澄照人。仪容举止要沉静安详,言语措辞要稳重,显得从容沉静。无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。这是一生荣誉的事业的基础,有此根基,发展就没有止境。书读好了就能做官,可以行使职权参加国政。周人怀念召伯的德政,召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。音乐要根据人们身分的贵贱而有所不同,礼节要根据人们地位的高低而有所区别。上下要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。在外接受师傅的训诲,在家遵从父母的教导。对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。兄弟之间要相互关心,因为同受父母血气,如同树枝相连。结交朋友要意气相投,要能学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在任何时候,任何地方都不能抛离。气节、正义、廉洁、谦让这些品德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。保持内心清静平定,情绪就会安逸舒适,心为外物所动,精神就会疲惫困倦。保持自己天生的善性,愿望就可以得到满足,追求物欲享受,善性就会转移改变。坚定地保持着高雅情操,好的职位自然就会属于你。中国古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。洛阳北靠邙山,面临洛水,长安北横渭水,远据泾河。宫殿回环曲折,楼台宫阙凌空欲飞,使人心惊。宫殿里画着飞禽走兽,还有彩绘的天仙神灵。正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的帐幕对着高。高的楹柱,宫殿里摆着酒席,弹琴吹笙一片欢腾。官员们上下台阶互相祝酒,珠帽转动,像满天的星斗。右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。里边有杜度草书的手稿和钟繇隶书的真迹,有从汲(jí)县魏安厘王冢(zhōng)中发现掘出来的漆写古书,以及汉代鲁恭王在曲阜(fù)孔庙墙壁内发现的古文经书。宫延内将相依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。他们每家都有八县以上的封地,还有上千名的侍卫武装。戴着高大帽子的官员们陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”,伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成。齐桓公匡正天下诸侯,都打着“帮助弱小”、“拯救危亡”的旗号。汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。贤才的勤奋谨慎,换来了百官的各安其位。晋文公、楚庄王先后称霸,赵国、魏国受困于连横。晋国向虞国借路去消灭虢国,晋文公在践土召集诸侯歃血会盟。萧何遵奉汉高祖简约的法律,韩非惨死在他自己所主张的苛刑之下。秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,用兵作战最为精通。他们的声威远扬到北方的沙漠,美名和肖像永远流传在千古史册之中。九州之内都留下了大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。五岳以泰山为尊,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东巨野,望湖上湖南洞庭。中国的土地辽阔遥远,没有穷极,名山奇谷幽深秀丽,气象万千。把农业作为治国的根本,一定要做好播种与收获。一年的农活该开始干起来了,种植着小米和黄米。收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,庄稼种得好的受到表彰和赏赐,种得不好的就要受到处罚。孟子崇尚朴素,史官子鱼秉性刚直。做人要尽可能合乎中庸的标准,必须勤劳谦逊,谨慎检点,懂得规劝告诫自己。听人说话要审察其中的道理,看人容貌要看出他的心情。要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。听到别人的讥讽告诫,要反省自身,备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。如果知道有危险耻辱的事快要发生就退隐山林,还可以幸免于祸。汉代疏广、疏受叔侄见机归隐,有谁逼迫他们辞去官职呢?离君独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。探求古人古事,读点至理名言,就可以排除杂念,自在逍遥。轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。池塘中的荷花开得多么鲜艳,园林内的青草抽出嫩芽。到了冬天枇杷叶子还是绿的,梧桐一到秋天叶子就凋了。老树根蜿蜒曲折,落叶在秋风里四处飘荡。只有远游的鲲鹏独立翱翔,直冲布满彩霞的云霄。汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的全是书袋和书籍。换了轻便的车子要注意危险,说话要防止隔墙有耳。平时的饭菜,要适合口味,让人吃得饱。饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。圆圆的绢扇洁白素雅,白白的蜡烛明亮辉煌。白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。奏着乐,唱着歌,摆酒开宴,接过酒杯,开怀畅饮。情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。子孙一代一代传续,四时祭祀不能懈怠。跪着磕头,拜了又拜,礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。给人的书信要简明扼要,回答别人的问题时要审慎周详。身上脏了就想洗个澡,捧着热东西就希望它有风把它吹凉。家里有了灾祸,连驴子、骡子,大小牲口都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。官府诛杀盗贼,捕获叛乱分子和亡命之徒。吕布善于射箭,宜僚善玩弹丸,嵇康善于弹琴,阮籍善于撮口长啸。蒙恬制造了毛笔,蔡伦发明了造纸,马钧发明了水车,任公子善于钓鱼。他们或者善于为人解决纠纷,或者善于发明创造有利于社会,这些都非常巧妙。毛嫱、西施,姿容姣美,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。顺应自然,修德积福,永远平安,多么美好。如此心地坦然,方可以昂头迈步,一举一动都象在神圣的庙宇中一样仪表庄重。衣带穿着整齐端庄,举止从容,高瞻远瞩。这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。说到古书中的语助词嘛,那就是“焉”、“哉”、“乎”、“也”了。


友情链接(不定期清理,有问题联系:点击这里给我发消息):

南京网站建设 压力表 CRM开发 南京律师 家用充电桩 美元汇率 上海实时路况 中国银行外汇牌价 今日油价查询 离岸人民币汇率 汉语词典 名人名言 拼音 速查网 非常英语

© 2024 中文汉语拼音学习网 网站地图 技术支持:网站优化 网站备案:苏ICP备2024074418号-2
公众二维码
  • 微信公众号

回到顶部